drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

 

Nazwa usługi:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356), w szczególności art. 181

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (załącznik do karty usługi – formularz F1/KU/VI/BRG-03)

2. Załączniki:

- kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Recz).

II. OPŁATY:

1. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.

* Opłata roczna wynosi:

· 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,

· 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

· 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Opłat można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Reczu lub na rachunek:

Gmina Recz

GBS Choszczno, oddział w Reczu

42 8359 0005 0000 1108 2000 0015

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Recza. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2.  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

V. UWAGI:

 1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

 2. Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie.

VI.ZAPISY:

Wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis-rejestr wniosków BOI); dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BRG (zapis-rejestr wniosków); potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: „stwierdzam kompletność wniosku” lub „stwierdzam brak (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu; zapis- decyzja (BG/ZB). Archiwizacja akt sprawy – 3 lata.

VII. SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZIŁ:

Dorota Dziubczyńska                                             Agnieszka Redlak

  Data: 02.01.2012 r.                                               Data: 02.01.2012 r.