drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

Ustalenie numeru porządkowego (adresu) nieruchomości

Podstawa prawna:

- Art. 47a pkt. 2, art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),

- art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. poz. 125 z dnia 2.02.2012 r.) 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu) wg wzoru do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.,

· W przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy),

· Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.

2. Załączniki:

2.1 dla nieruchomości zabudowanej / budynku:

· geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku*, lub kopia mapy zasadniczej obejmująca nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy,*

· oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),

· kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny), w przypadku dzierżawy terenu - kopia umowy dzierżawy za zgodą właściciela (wieczystego użytkownika) działki na nadanie numeru porządkowego.

2.2 dla nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę:

· kopia mapy zasadniczej obejmująca nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy,

· kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub akt notarialny), w przypadku dzierżawy terenu - kopia umowy dzierżawy za zgodą właściciela (wieczystego użytkownika) działki na nadanie numeru porządkowego,

· oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),

· kserokopia pozwolenia na budowę i plan zagospodarowania terenu*, lub kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy*, lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inne; * właściwe należy podkreślić.

Wypis z katastru nieruchomości oraz mapy można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Choszcznie w Wydziale Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru mieszczącym się przy ul. Niedziałkowskiego 14.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

V. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.

Postępowanie nie dotyczy ustalenia numeracji porządkowej (adresu) lokalom mieszkalnym i usługowym położonym w budynkach mieszkalnych.