KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Karta usługi

Nazwa usługi:

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), szczególnie art. 10, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687),

ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) część III, ust.  44 pkt 2 załącznika do ustawy.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (załącznik do karty usług – formularz F1/KU/VI/BRG-07),informacja o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania, informacja określająca miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa, dowód opłaty od posiadania psa

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 82,00 zł.

Opłat można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Reczu lub na rachunek:

Gmina Recz

GBS Choszczno, oddział w Reczu

42 8359 0005 0000 1108 2000 0015

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Recza, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

V. UWAGI:

Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o

którym mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga

zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego

ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

·      Amerykański pit bull terier,

·      Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

·      buldog amerykański,

·      dog argentyński,

·      pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

·      tosa inu,

·      rottweiler,

·      akbash dog,

·      anatolian karabash,

·      moskiewski stróżujący,

·      owczarek kaukaski.

VI.ZAPISY:

Wpływ wniosku do BOI Urzędu Miejskiego w Reczu; dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BRG;potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: “stwierdzam kompletność wniosku” lub “stwierdzam brak: (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu;  wydanie decyzji przez BG. Archiwizacja akt sprawy – 5 lat.

VII. SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZIŁ:

Dorota Dziubczyńska                                                Agnieszka Redlak

    Data: 02.01.2012 r.                                                  Data: 02.01.2012 r.