drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Karta usługi

Nazwa usługi:

 

 

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

 

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

  ( Dz. U. Z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn.zm. )

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego

  ( Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2010r., Nr 257, poz. 11743)

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony     Rzeczypospolitej ( Dz. U. Z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm. )

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. Z 2006r., Nr 234 poz. 1694 z późn. zm.)

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Odpowiedni druk meldunkowy:

„ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego ”- ( każda osoba na oddzielnym zgłoszeniu)

„ Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące”- ( odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

Przy wymeldowaniu należy stawić się osobiście i przedstawić dokument  stwierdzający tożsamość ( za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę),

Wymeldowania z pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu pobytu dokonuje się ustnie.

 

II. OPŁATY:

 

Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

W tym samym dniu. Jako potwierdzenie czynności wydaje się poświadczenie wymeldowania.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje.

 

 

 

V. UWAGI: