drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

 

Podstawa prawna:

art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 80, poz. 60 ze zm. )

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego - F1/KU/VII/SW-04

 

II. OPŁATY:

Zwolnione od opłaty skarbowej ( Część II kol. 4 pkt. 21-11) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

V. UWAGI:

 

VI.ZAPISY:

Wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis-rejestr wniosków w Biurze Obsługi Interesanta) lub bezpośrednio na stanowisku; dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko SG/SW (zapis-rejestr wniosków); potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: “stwierdzam kompletność wniosku” lub “stwierdzam brak: (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu; zapis-zaświadczenie (SW). Archiwizacja akt sprawy – 5 lat.

 

VII. SPORZĄDZIŁA:                                                                    ZATWIERDZIŁA:

Małgorzata Procak                                                                       Ewa Patrzałek

Data: 12.12.2023r.                                                                     Data: 12.12.2023r.