drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

Podstawa prawna:

art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 80, poz. 60 ze zm. )

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - F1/KU/VII/SW-06

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 21,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w Urzędzie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Recz - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie  O/Recz nr 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

V. UWAGI:

 

VI.ZAPISY:

 

VII. SPORZĄDZIŁA:                                                                   ZATWIERDZIŁA:

Małgorzata Procak                                                                      Ewa Patrzałek

Data: 12.12.2023r.                                                                    Data: 12.12.2023r.