drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

 

Nazwa usługi:

 

 

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726), w szczególności § 2.

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (załącznik do karty usługi – formularz F1/KU/VI/BRG-05).

2. Załączniki:

- kserokopia prawa jazdy

- Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub dokumenty poświadczające co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie wykonywania tego transportu (przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy) - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy i zatrudnionych kierowców (oryginał do wglądu).

- posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany,

- Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności osób za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy - również za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2

- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów- również dokument potwierdzający prawo do

dysponowania nimi

- oświadczenie poświadczające spełnienie przez kierowcę wykonującego transport drogowy wymagań określonych w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – m.in. badania lekarskie, badania psychologiczne,

- Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, najpóźniej w dniu odbioru dokumentu.

 

3. Do wglądu:

Oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki

 

II. OPŁATY:

 

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji:

 za udzielenie licencji na okres:

· od 2 do 15 lat - 200 zł

· powyżej 15 do 30 lat - 250 zł

· powyżej 30 do 50 lat - 300 zł,

 

Opłat można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Reczu lub na rachunek:

Gmina Recz

GBS Choszczno, oddział w Reczu

42 8359 0005 0000 1108 2000 0015

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do 1 miesiąca

 

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

V. UWAGI:

1.                  Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

2.                  Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

3.                  Organem właściwym do wydania licencji jest wójt/burmistrz/prezydent miasta, na terenie której transport taksówką ma być wykonywany. W przypadku, gdy gminy (miasta) zawarły porozumienie, wniosek należy złożyć do wójta/burmistrza/prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Przedsiębiorcy.

4.                  Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art.13, ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.).

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VI.ZAPISY:

Wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis-rejestr wniosków BOI); dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BRG (zapis-rejestr wniosków BRG); potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: „stwierdzam kompletność wniosku” lub „stwierdzam brak (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu; zapis- decyzja (BG/ZB). Archiwizacja akt sprawy – 5 lat.

VII. SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZIŁ:

Dorota Dziubczyńska                                                         Agnieszka Redlak

Data: 02.01.2012 r.                                                            Data: 02.01.2012 r.