drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Karta usługi

Nazwa usługi:

 

Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego

 

Podstawa prawna:

 

·        ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.), w szczególności art. 18, art. 22 b oraz Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726),w szczególności § 6

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek o zmianę zezwolenia (załącznik do karty usług – formularz F1/KU/VI/BRG-09)
  2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podana w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów, niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
  3. w przypadku zmiany linii regularnej: schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
  4. zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
  5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  6. cennik;
  7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
  8. pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

II. OPŁATY:

Za zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy:

  • pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty pobranej za wydanie zezwolenia, w zależności od okresu ważności zezwolenia:

do 1 roku – 10 zł

do 2 lat – 15 zł

do 3 lat – 20 zł

do 4 lat – 25 zł

do 5 lat – 30 zł

·        Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty pobranej za wydanie zezwolenia.

 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Reczu lub na rachunek:

Gmina Recz

GBS Choszczno, oddział w Reczu

42 8359 0005 0000 1108 2000 0015

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do 30 dni.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Reczaw terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. UWAGI:

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

 

VI.ZAPISY:

Wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis-rejestr wniosków BOI); dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BRG (zapis-rejestr wniosków BRG); potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: „stwierdzam kompletność wniosku” lub „stwierdzam brak (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu; zapis- decyzja (BG/ZB). Archiwizacja akt sprawy – 5 lat.

VII. SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZIŁ:

Dorota Dziubczyńska                                            Agnieszka Redlak

Data: 02.01.2012 r.                                              Data: 02.01.2012 r.