drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

 

Nazwa usługi:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

- ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2012r., poz. 1356), w szczególności art. 18

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik do karty usług – formularz F1/KU/VI/BRG-02), który zawiera:

- oznaczenie rodzaju zezwolenia,

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

- przedmiot działalności gospodarczej,

- adres punktu sprzedaży,

- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Załączniki:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

- pisemna zgodę właściciela, użytkowania, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

II. OPŁATY:

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3. Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

4. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłat można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Reczu lub na rachunek:

Gmina Recz

GBS Choszczno, oddział w Reczu

42 8359 0005 0000 1108 2000 0015

Pod pojęciem wartości sprzedaży napojów alkoholowych należy rozumieć wartość sprzedaży brutto (tj. cena zakupu towaru + podatek VAT + marża handlowa).

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Recza w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

V. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

VI.ZAPISY:

Wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis-rejestr wniosków BOI); dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BRG (zapis-rejestr wniosków BRG); potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: „stwierdzam kompletność wniosku” lub „stwierdzam brak (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu; zapis- decyzja (BG/ZB). Archiwizacja akt sprawy – 3 lata.

VI. SPORZADZIŁ:                                                                   ZATWIERDZIŁ:

                       Dorota Dziubczyńska

Data: 02.01.2012 r.                                                                  Data: