drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:

1. Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity : Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2010r. Nr 244,poz. 1626).

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz.U z 1996r. Nr 60,poz.278 z późn.zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  zobowiązany jest   w momencie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym  do złożenia/ przesłania zawiadomienia do Burmistrza Recza  o podpisaniu umowy. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do KU – formularz F1/KU/VI/BO-02

2. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3-ch miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć kopie:

- dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy  lub osoby  prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianym,

- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania  zawodowego.

- dyplomu, świadectwo lub zaświadczenia potwierdzającego  zdania przez młodocianego

  egzaminu.

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych  stanowi załącznik do KU – formularz F2/KU/VI/BO-02

Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz  Biuro Obsługi Interesanta pok. 1.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Decyzja administracyjna   30 dni

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji administracyjnej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie , za pośrednictwem Burmistrza Recza w terminie 14  dni od dnia doręczenia decyzji

V. UWAGI:

Art.70b ust.6  ustawy o systemie oświaty „Dofinansowanie  przyznaje burmistrz  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika  w drodze decyzji ,po stwierdzeniu spełnienia  warunków określonych w art.70b ust.1 ustawy  o systemie oświaty”

VI. ZAPISY:

Rejestracja wniosku w BOI, dekretacja  przez BG/ZB, rejestr wniosków na stanowisku BO; Pracownik potwierdza przegląd wniosku zapisem “stwierdzam kompletność wniosku” lub “stwierdzam brak: (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu;wydanie decyzji przez Burmistrza, dokumentacja przechowywana w aktach  sprawy na stanowisku BO; okres archiwizacji BE10.

VII. SPORZĄDZIŁ:                                                           ZATWIERDZIŁ:

Krystyna Stępniak                                                           Agnieszka Redlak

Data:      02.01.2012r.                                                       Data: 02.01.2012r.