drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Podstawa prawna:

 

art 1, 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 83),

- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości załącznik do KU – formularz F1/KU/VI/BN-06.

 

II. OPŁATY:

 

Opłata skarbowa:

· za wydanie decyzji - 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej: część I pkt. 53),

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Reczu - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie O/Recz nr 15 8359 0005 0000 1108 2000 0016 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do 60 dni.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

1. Od wydanej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jako ostatecznej w postępowaniu administracyjnym służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jejdoręczenia,

2. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

V. UWAGI:

 

· Po złożeniu wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Burmistrz zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego, w którym informuje, że strona może zapoznać się z zebranymi dowodami w ww. sprawie gdzie strona również może złożyć swoje uwagi i dodatkowe wyjaśnienia.

· Czynności ustalenia wartości rynkowej i wartości skonsumowanego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustala rzeczoznawca w formie operatu szacunkowego na koszt użytkownika wieczystego,

· Po złożeniu przez użytkownika wieczystego oświadczenia o zapoznaniu się z zebranymi materiałami źródłowymi Burmistrz wydaje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która staje się decyzją ostateczną po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ostateczna decyzja wysyłana jest do Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w m. celem naniesienia zmian właściciela nieruchomości podlegającej przekształceniu oraz do Wnioskodawcy celem ujawnienia ostatecznej decyzji w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Choszcznie. Przekształcenie jest odpłatne.

· Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku braku kompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.