drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania  - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami

Podstawa prawna:

Art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (DZ. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

 

II. OPŁATY:

 

Nie pobiera się

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Nie wymaga odpowiedzi

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje

.

V. UWAGI:

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, (osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą) dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

 
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru określonego w punkcie I.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Kopię złożonej informacji (drugi egzemplarz), właściciel, zarządca lub użytkownik przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

VI. ZAPISY:                                                     

Wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis-rejestr wniosków BOI); dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BM (zapis-rejestr wniosków); potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: “stwierdzam kompletność wniosku” lub “stwierdzam brak: (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu; zapis-decyzji (BG/ZB). Archiwizacja akt sprawy – 5 lat.

 

 

VII.

SPORZĄDZIŁ:                                                                                    ZATWIERDZIŁ: 

Andrzej hejza                                                                          Agnieszka Redlak

 

Data: 02.01.2012 r.                                                                Data: 02.01.2012 r.