drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

 

Udzielanie stypendiów naukowych i nagród dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Recz

 

Podstawa prawna:

 

Art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Uchwała Nr XVII/133/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Recz(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 1145 z 27 maja 2008 r.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne wyniki w nauce (załącznik do KU – formularz F1/KU/IX/BK-02) oraz zaświadczenie zawierające średnią ocen, uzyskaną przez ucznia na zakończenie semestru/roku szkolnego oraz ocenę z zachowania, wystawione przez szkołę;

lub

Wniosek o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia (załącznik do KU – formularz F1/KU/IX/BK-01) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

 

II. OPŁATY:

 

brak

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

14 dni od ostatniego dnia, kiedy upływa termin składania wniosków

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

brak

V. UWAGI:

 

Wnioskio przyznanie stypendium za wybitne wyniki w nauce składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń w Urzędzie Miejskim w Reczu u pracownika ds. oświaty w terminach:

a)    do końca lutego – za I semestr nauki

b)    do 10 lipca – za II semestr nauki

Wnioski o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń w Urzędzie Miejskim w Reczu u pracownika ds. oświaty w terminie do 10 lipca – za rok szkolny

 

VI. ZAPISY:

Wpłyniecie wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis - rejestr wniosków w BOI); dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BK (zapis – rejestr wniosków);potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: “stwierdzam kompletność wniosku” lub “stwierdzam brak: (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu; powołanie komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków (zapis- zarządzenie Burmistrza Recza); rozpatrywanie wniosków przez komisję stypendialną (zapis – protokół komisji); zatwierdzenie listy stypendystów przez BG/ZB; wystawienie informacji o wypłaconym stypendium przez BK ( zapis – PIT 8C).

Przechowywanie dokumentów w aktach sprawy.

Okres archiwizacji akt sprawy – 5 lat.

 

VII. SPORZĄDZIŁ:                                                                                    ZATWIERDZIŁ: 

Luiza Marach                                                                                            Agnieszka Redlak

 

Data: 02.01.2012 r.                                                                                                   Data: 02.01.2012 r.