drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podstawa prawna:

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póź. zm.), uchwała Nr XXXIV/238/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

   Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

     Załączniki:

-        2 egzemplarze mapy sytuacyjnej z określeniem położenia rzeczowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną

-       upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
1. za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 100,00 zł

2. za wydanie wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 100,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Nr 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 za pośrednictwem Banku lub Poczty.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

V. UWAGI:

brak

 

VI.ZAPISY:

Wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis-rejestr wniosków w Biurze Obsługi Interesanta); dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BB; (zapis – rejestr wniosków);potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: “stwierdzam kompletność wniosku” lub “stwierdzam brak: (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu; zapis-wypis i wyrys (BG/ZB).Archiwizacja akt sprawy – 5 lat. 

 

VII. SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZIŁ:

Krzysztof Lipka                                                      Agnieszka Redlak

Data: 02.01.2012r.                                                  Data: 02.01.2012r.