drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy" .

   2. Załączniki:

  • oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – załącznik do KU – formularz F1/KU/VI/BB-04
  • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy – załącznik do KU – formularz F2/KU/VI/BB-04
  • oryginał decyzji o warunkach zabudowy.

 

II. Opłata

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

  • za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Nr 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015za pośrednictwem Banków lub Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w BOI. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

V. UWAGI:

Brak uwag.

 

VI.ZAPISY:

Wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis-rejestr wniosków w Biurze Obsługi Interesanta); dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BB; (zapis – rejestr wniosków);potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: “stwierdzam kompletność wniosku” lub “stwierdzam brak: (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu;zapis-decyzja (BG/ZB).Archiwizacja akt sprawy – przechowywanie wieczyste.

 

VII. SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZIŁ:

Krzysztof Lipka                                                     Agnieszka Redlak

Data: 02.01.2012r.                                                  Data: 02.01.2012r.